E-mail:
Hasło:
  zapamiętaj!
Konto Demonstracyjne
E-mail: demo@i-rpg.net
Hasło: pokazimpa- Wrota Imperium
- Opis Imperium
- Stworzenie Mieszkańca
- Hymn Imperium
- Kodeks Imperium
- Polityka Prywatności

- Forum

- Sukcesy Imperium
- Kontakt z AdministratoramiAktualnie trwa 165 dzień Dwudziestej Ery.
Czas w Imperium: 00:41:53, północ
Do resetu pozostało: 05:18:07

Imperium wita swego najnowszego Mieszkańca! Jest nim Wandzik!

Wszystkich Mieszkańców: 2225
Obecnie w Krainie: 4
Strażnik
Śpiący Karczmarz
-WzA- Sarhun -WzA-
Tigvin Chciwy
 Kodeks Imperium 


- A powiedziane jest w Świętej Księdze Światła: "(...) Ender, najwyższy bóg i Panteon cały, Brać Najwyższych - Oni są Prawem (...)", więc dziś napominam Was, Bracia i Siostry: przeczytajcie Kodeks Imperium, albowiem to słowa natchnione i prawe są, a złamanie przykazań zawartych w nim równe jest potępieniu. Tako rzekłem ja, Mort - z łaski Endera Archanioł i Niebieski Skryba.

§I. Zasady ogólne dotyczące rozgrywki.
 1. Imperium: Smallville & MANCRPG jest ogólnodostępną darmową grą internetową, polegającą na rozwijaniu własnej postaci i współpracy z innymi graczami. Istniejące płatne dodatki do gry dostępne do kupienia za Kryształy Astrolabium nabywane za realne pieniądze nie są niezbędne do prowadzenia rozgrywki równorzędnie z innymi graczami.
 2. Jedynym prawidłowym sposobem dostępu do gry jest odpowiednio skonfigurowana ogólnodostępna przeglądarka internetowa oraz połączenie z siecią Internet. Korzystanie z sieci TOR lub połączeń Proxy jest niedozwolone i karane banicją.
 3. Każdy gracz może posiadać wyłącznie jedno zarejestrowane konto w grze, co odpowiada jednej wirtualnej postaci. Posiadanie więcej niż jednego konta przez tę samą osobę (multikonta) jest surowo zabronione (niezależnie od ich aktywności, czy ewentualnej współpracy między nimi) i karane banicją.
 4. Dopuszczalna jest gra z jednego komputera (ze wspólnego IP) więcej niż jednej osoby, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu w odpowiednim temacie na Forum - Konta Rodzinne. Konta takie objęte będą specjalnym nadzorem dla sprawdzenia uczciwości grających. Zbyt duża skala współpracy między takimi kontami może być podstawą do oskarżenia o multikonto.
 5. Sprzedaż, pożyczanie, czy jakakolwiek inna forma udostępniania własnego konta lub danych logowania innej osobie jest zabronione i karane banicją.
 6. Farming, czyli ewidentne wykorzystywanie konta wyłącznie do pozyskiwania w grze materiałów bez rozwijania własnych statystyk, nie jest mile widzianą praktyką i w skrajnych przypadkach może być karana banicją nieprzekraczającą 7 dni.
 7. Niedopuszczalna jest jakakolwiek sztuczna automatyzacja gry za pomocą zewnętrznych skryptów, botów, pluginów, czy algorytmów, niebędących elementem kodu gry. Działania tego typu będą ścigane i karane adekwatnie do skali przestępstwa - z banicją włącznie. Korzystanie z kilku równorzędnych zakładek przeglądarki jest dopuszczalne.
 8. Wszelkie oszustwa i nieuczciwości wobec innych graczy działające na ich szkodę - włamania na konto, wykorzystywanie luk w kodzie, oszustwa handlowe, wyłudzenia, szpiegostwo, etc. będą ścigane i karane z całą surowością - od odjęcia punktów AP, po banicję włącznie.
 9. Zakazane jest uprzykrzanie życia innym graczom poprzez nachalne rozsyłanie szeroko rozumianego spamu, nękanie ofertami handlowymi, żebranie, wymuszanie, grożenie, ubliżanie, szykanowanie, prowokowanie, trollowanie, etc. Zachowania takie będą karane odjęciem od 5 AP do 1 AP na poziom postaci, lub w skrajnych przypadkach banicją nieprzekraczającą 7 dni.
 10. Nękanie innych graczy zbyt częstymi atakami w grze będzie automatycznie karane grzywną pobieraną ze skarbca gracza - dopuszczalny jest 1 atak na reset na danego gracza. W przypadku liczby ataków na tego samego gracza przekraczającej 12 w ciągu 1 dnia - karą będzie 1 dzień banicji.
 11. W Imperium kategorycznie zabronione jest jakiekolwiek propagowanie, reklamowanie, zachwalanie substancji oraz treści zabronionych przez polskie prawo. Karą w takim wypadku może być banicja od 10 dni wzwyż.
 12. Wysokości kar w przypadku recydywy podczas tej samej "Ery" gry mogą ulegać zwielokrotnieniu.
 13. Każdy, kto jest świadkiem jakiegokolwiek naruszenia Kodeksu Imperium przez któregoś z graczy, powinien uwiecznić ów czyn (np. screen) oraz powiadomić któregoś z archaniołów, by ten mógł rozpatrzyć sprawę. Zawiadomienie można składać bezpośrednio poprzez moduł Posłańców, lub za pośrednictwem Sądu miejskiego dostępnego w grze.
 14. Współudział w przestępstwie będzie karany proporcjonalnie do samego przestępstwa. Ukrywanie przestępstwa traktowane jest jako współudział.
 15. Moderatorzy gry mają prawo nieformalnie zwracać graczom uwagę na elementy i zachowania niezgodne z konkretnymi punktami Kodeksu Imperium, bez wszczynania przewidzianych procedur. Uparte ignorowanie owych uwag może być podstawą do nałożenia kary dodatkowej, polegającej na odjęciu od 5 AP do maksymalnie 1 AP na każdy poziom postaci.
 16. Każdemu graczowi przysługuje odwołanie od nałożonej kary poprzez Forum gry, gdzie może przedstawiać dowody swojej niewinności. Obrona polegająca na powoływaniu się na inne przykłady podobnych zachowań łamiących Kodeks Imperium będzie traktowana jako przyznanie się do winy.
 17. Nieznajomość treści Kodeksu Imperium nie jest w żadnym wypadku okolicznością łagodzącą ani podstawą do odwoływania się od nałożonej kary.
 18. Całość gry (grafika, treść, źródło) jest objęta prawami autorskimi i żaden z jej elementów nie może być wykorzystywany ani udostępniany bez zgody administracji oraz autora danej rzeczy, jeśli nie jest nim członek administracji.
 19. W przypadku banicji, lub kasacji konta za nierespektowanie / łamanie zasad Kodeksu Imperium utracone Kryształy Astrolabium (zakupione za realne pieniądze) nie będą zwracane.
§II. Struktura i uprawnienia Administracji
 1. Porządku oraz poszanowania praw graczy w Imperium strzegą Bogowie, Archaniołowie oraz Aniołowie w oparciu o zbiór zasad zawartych w niniejszym Kodeksie. Wszelkie przejawy nieuczciwości graczy należy zgłaszać odpowiednim ich przedstawicielom.
 2. Inkwizycja jest instytucją stojącą na straży klimatu Imperium, odpowiadającą za poprawność imion, podpisów graczy, nazw gildii i sklepów, adekwatność grafik i obrazków etc.
 3. Rangi nadawane są przez administrację wybranym mieszkańcom spełniającym odpowiednie kryteria do pełnienia danej funkcji. Przyjęcie Rangi jest dobrowolne i wiąże się z koniecznością wykonywania określonych obowiązków przypisanych do pełnionej funkcji.
 4. Bogowie zastrzegają sobie prawo do czasowego wyłączania całości gry w celu aktualizowania jej wewnętrznych systemów, lub - w przypadku zakończenia "Ery" w grze - w celu cofnięcia wszelkich statystyk graczy (za wyjątkiem kryształów Astrolabium) do stanu początkowego i rozpoczęcia nowej "Ery".
 5. Nadużycia władzy i przekroczenia uprawnień przez poszczególnych członków staffu należy zgłaszać do wyższej instancji z podaniem szczegółowych informacji dotyczących nadużycia w odniesieniu do treści Kodeksu. Karygodne i powtarzające się przewinienia w tym zakresie mogą skutkować utratą Rangi przez członka staffu.
 6. Podział funkcji administracji:
  1. Uprawnienia Bogów:
   • Bogowie stanowią najwyższą instancję władzy - administrację gry, nadzorującą działania Archaniołów, Aniołów oraz Inkwizycji,
   • odpowiadają za spójność i funkcjonowanie gry oraz jej dalszy rozwój,
   • mają prawo rozstrzygania w spornych sprawach mając na uwadze dobro gry oraz ogółu graczy.
  2. Uprawnienia Archaniołów:
   • Archaniołowie, jako wyższa władza w Imperium, sprawują nadzór nad działaniami Aniołów oraz Inkwizycji - posiadają prawo głosu w sprawach spornych w Wieży Inkwizycyjnej (nadzór nie oznacza jednak prawa do podważania decyzji Inkwizytorów),
   • jako strażnicy porządku odpowiadają za przestrzeganie całości zasad Kodeksu Imperium przez wszystkich mieszkańców, z prawem wykonywania kar za poszczególne wykroczenia i przestępstwa,
   • jako moderatorzy gry mają prawo wglądu w logi poszczególnych mieszkańców, bez dostępu do samego kodu.
  3. Uprawnienia Aniołów:
   • Aniołowie to mieszkańcy Imperium wyróżnieni za swoje szczególne zasługi dla rozwoju gry,
   • jako moderatorzy mają prawo pilnować porządku w Chacie gawędziarza i Karczmiennych gawędach, oraz wymierzać kary za łamanie w nich zasad Kodeksu Imperium,
   • jako opiekunowie mieszkańców powinni służyć radą, pomocą i wiedzą - szczególnie nowym graczom, z zakresu rozgrywki, czy też Kodeksu Imperium.
  4. Uprawnienia Inkwizycji:
   • w przypadku niezgodnego z Kodeksem imienia, podpisu, stanu opisowego, nazwy sklepu, gildii, rangi, etc. Inkwizytor jest zobowiązany poinformować mieszkańca o złamaniu konkretnego przepisu i wyznaczyć czas na jego poprawę (standardowo 3 dni od odczytania Posłańca) - w tym czasie gracz ma możliwość przygotować swoją obronę, lub dostosować się do zapisów Kodeksu Imperium. Obrona powinna zostać zamieszczona na forum w osobnym wątku. Aby była skuteczna powinna zawierać utrzymany w konwencji fantasy opis historii, wynikiem której miałoby powstać sporne imię, czy nazwa. Przy ocenie obrony brana jest pod uwagę nie tylko sama historia, ale i zachowanie realiów oraz walory estetyczne opracowania,
   • w razie braku odpowiedniej reakcji ze strony mieszkańca Inkwizytor przystępuje do wymierzenia kary:
    • niepoprawne imię - 3 dni banicji oraz nadanie wcześniejszego/losowego imienia z generatora,
    • niepoprawny podpis - odjęcie 1 punktu AP i kasacja całego podpisu,
    • niepoprawna nazwa sklepu/gildii - odjęcie 1 punktu AP właścicielowi i zmiana nazwy,
    • niezgodne z Kodeksem Tagi lub Rangi w gildii - odjęcie 1 punktu AP Mistrzowi.
   • za recydywę kary mogą ulegać zwielokrotnieniu
   • w przypadku wielokrotnego uporczywego niestosowania się do przepisów Kodeksu Inkwizytor ma prawo ostatecznej kasacji konta gracza / kasacji gildii / kasacji sklepu gracza - jest to procedura nieodwołalna,
   • w przypadku niewłaściwego avatara, herbu gildii, szyldu sklepowego, etc. Inkwizytor jest zobowiązany poinformować mieszkańca o złamaniu konkretnego przepisu i wyznaczyć czas na jego poprawę (standardowo 3 dni od odczytania Posłańca) - w tym czasie gracz ma możliwość przygotować odwołanie, lub dostosować się do zapisów Kodeksu Imperium,
    • w razie braku odpowiedniej reakcji ze strony mieszkańca Inkwizytor wymierza karę - kasację spornej grafiki i odjęcie 1 punktu AP.
§III. Imiona postaci.
 1. Każda postać w Imperium powinna mieć swoje własne, niepowtarzalne imię, z którym będzie utożsamiana. Identyczne (lub bardzo podobne) imiona będą uznawane za niewłaściwe i ścigane przez Inkwizycję - pierwszeństwo posiadania danego imienia należy do osoby noszącej je wcześniej (nie decyduje data rejestracji konta, ale zapisy w logach gry).
 2. Jako "imię" należy rozumieć całą nazwę postaci, w skład której wchodzi imię pierwotne (będące składnikiem obowiązkowym, którego zmiany mogą prowadzić do interwencji Inkwizycji), oraz nazwisko, przydomek, przezwisko, miejsce pochodzenia, etc., które jednak nie są elementami obowiązkowymi i mogą być dowolnie zmieniane. Brak imienia pierwotnego będzie ścigany z ramienia Inkwizycji.
 3. Imię postaci musi być dopasowane do klimatu Imperium, będącego grą fantasy osadzoną w szeroko rozumianych realiach średniowiecza. Wszelkie imiona zbyt dosłownie odnoszące się do współczesności, lub w oczywistym stopniu nawiązujące do innych realiów S-F (np. Darth Vader, Harry Potter, Frodo, Son Goku, itp) mogą zostać uznane za niewłaściwe i być ścigane przez Inkwizycję.
 4. Imię nie może być przypadkowym ciągiem znaków, musi być zgodne z ogólnymi zasadami pisowni (gramatyki i ortografii), i być możliwe do wymówienia. Imiona będące wstecznym zapisem innych imion są dopuszczalne pod warunkiem spełnienia powyższych warunków.
 5. W imieniu nie mogą pojawiać się treści wulgarne, nieobyczajne, obraźliwe, oczerniające, ani dyskredytujące innych graczy.
 6. Imię ani przydomek nie mogą służyć szkalowaniu, wprowadzaniu w błąd, ani podszywaniu się pod innych mieszkańców. Takie praktyki będą ścigane na wniosek osób poszkodowanych.
 7. Imiona funkcjonujące w Imperium bez interwencji Inkwizycji przez ponad 100 dni aktywnej gry uznane zostają za zgodne z Kodeksem Imperium i w tej formie nie podlegają ściganiu. Przez "aktywną grę" należy tu rozumieć w miarę regularne logowania do gry, pozwalające sądzić, że Inkwizycja miała dość czasu na dostrzeżenie i ewentualną reakcję.
 8. Od każdej interwencji Inkwizycji w sprawie imienia postaci przysługuje jedno odwołanie, mające na celu obronę, poprzez opisanie jego genezy i umocowanie w realiach gry - należy w odpowiednim dziale na forum założyć wątek dotyczący spornego imienia, gdzie będzie on rozpatrywany w szerszym gronie. Od decyzji w owym wątku nie przysługuje dalsze odwołanie.
 9. Po udanej obronie imienia treść obrony należy umieścić w swoim podpisie - póki będzie ona tam widniała, imię będzie uznawane za właściwe.
 10. Wysokości kar za niewłaściwe imię postaci określa szczegółowo niniejszy kodeks w dziale poświęconym uprawnieniom Inkwizycji.
§IV. Podpisy profilowe i stany opisowe.
 1. Za podpis gracza uznaje się całą treść zamieszczoną w karcie widoku postaci w grze. Posiadanie jakiegokolwiek podpisu jest opcjonalne. Nad zgodnością podpisów graczy z niniejszym kodeksem czuwa Inkwizycja i Archaniołowie. Do tworzenia podpisu używamy języka BB Code.
 2. Podpis może zawierać zarówno tekst, grafiki, jak i linki do innych stron powiązanych z grą (np. do Targowiska, do zewnętrznego forum gildii, etc.). Szerokość poszczególnych elementów podpisu nie może przekraczać 450 pikseli ze względu na ograniczenia layoutów gry.
 3. W podpisie, jak i w pozostałych modułach gry obowiązuje poprawna polszczyzna. Chaotyczne ciągi znaków, lub pisownia pomijająca zasady gramatyki, czy ortografii może być podstawą do podjęcia działań przez odpowiednie instytucje.
 4. Podpis gracza służyć powinien głównie do prezentacji własnych sukcesów i osiągnięć w grze, klimatycznemu kreowaniu swojej postaci, udzielaniu informacji o sobie, o swojej gildii, o sklepach, etc. Nie powinien być wykorzystywany do oczerniania, poniżania i ośmieszania innych graczy. Przynajmniej częściowo powinien odnosić się do klimatu Imperium.
 5. Podpis nie może zawierać żadnych elementów uważanych za niestosowne, wulgarne, czy nieobyczajne. Wpisy, czy odnośniki mające na celu obrazę, albo szydzenie z kogoś lub czegoś, będą ścigane na wniosek osoby urażonej. Kategorycznie zabronione jest podawanie linków oraz reklamowanie w jakikolwiek sposób konkurencyjnych gier internetowych.
 6. W podpisie dopuszczalne są elementy (grafiki, cytaty, etc.) niezwiązane z grą/postacią/gildią, pod warunkiem, że nie będą zbyt dominującym, lub krzykliwym fragmentem podpisu. Łączna ilość grafik w podpisie nie powinna przekraczać 10.
 7. Karą za niewłaściwy podpis profilowy i niestosowanie się do poleceń jego zmiany, jest kasacja całego podpisu oraz odjęcie 1 punktu AP. Treść skasowanego podpisu można odzyskać, jeśli konto gracza istnieje i podpis był modyfikowany w bieżącej erze. Należy w tym celu wysłać posłańca do Administracji.
 8. Treść Stanów Opisowych wykupowanych w Kryształowym Pałacu obowiązują analogiczne zasady, jak w przypadku podpisów graczy. Niewłaściwe stany opisowe będą karane kasacją treści, a w uzasadnionych przypadkach odjęciem 1 punktu AP. Kryształy Astrolabium ani pieniądze za niepoprawne stany opisowe nie będą zwracane.
 9. Nad poprawnością podpisów i stanów opisowych graczy czuwa Inkwizycja i Archaniołowie.
§V. Gildie.
 1. Nazwy Gildii stanowią podstawowy element identyfikacji, równoprawny z imieniem postaci. Nazwa Gildii musi wpasowywać się w klimat Imperium i nawiązywać do realiów gry. Niewłaściwe nazwy będą ścigane, a kara dotyka Mistrza gildii.
 2. Nazwy Gildii podlegają specjalnej ochronie - prawom autorskim. Pierwszeństwo do nadania konkretnej nazwy gildii posiada jej pierwotny twórca lub ostatnia osoba pełniąca z jego nadania funkcję Mistrza. Każdy przypadek kradzieży nazwy gildii rozpatrywany jest osobno po uprzednim zgłoszeniu owego zdarzenia.
 3. Tagi Gildii, czyli krótkie symbole służące identyfikacji jej członków są chronione w sposób analogiczny, jak nazwa gildii. Powinny być oryginalne i w jakiś sposób nawiązujące do nazwy lub klimatu Gildii.
 4. Niedopuszczalne jest zawłaszczanie Tagów przez inną Gildię oraz celowe tworzenie symboli podobnych, mogących wprowadzać graczy w błąd.
 5. Przedmowa - ekran powitalny Gildii, służy prezentacji i zachęceniu graczy do wstąpienia w jej szeregi. Powinna odzwierciedlać klimat gildii osadzonej w realiach Imperium, ale nie jest elementem wymaganym. Przedmowa niespełniająca minimalnych wymagań dotyczących klimatu, lub poprawności, czy estetyki wykonania będzie ścigana przez Inkwizycję.
 6. Indywidualne Rangi członków Gildii nadawane przez Mistrza powinny nawiązywać do klimatu gildii, być zwięzłe, konkretne, określające pozycję lub pełnioną funkcję wśród członków. Rangi te nie są elementem wymaganym. Rangi niezgodne z powyższymi zasadami będą ścigane przez Inkwizycję.
§VI. Sklepy.
 1. Nazwy sklepów na targowisku podlegają analogicznym zasadom, jak imiona postaci - pod względem klimatyczności, poprawności zapisu, oryginalności, czy pierwszeństwa posiadania. Niewłaściwe nazwy będą ścigane przez Inkwizycję - kara dotyka właściciela sklepu.
 2. Teksty powitalne w sklepach są przestrzenią reklamową, pozwalającą sprzedawcom na prezentację swojej oferty. Powinny być utrzymane w konwencji dopasowanej do klimatu gry - wyraźne wyłamywanie się z tej konwencji może być powodem interwencji Inkwizycji.
§VII. Avatary, szyldy, herby, grafiki.
 1. Avatarem określa się obrazek, będący uzupełnieniem profilu, charakterystycznym dla danego gracza. Avatarem jest obrazek w formacie *.jpg, *.jpeg, bądź *.gif o wielkości nieprzekraczającej 20 kB, w rozdzielczości 100x100 pikseli. Nie jest elementem wymaganym w grze.
 2. Avatar powinien być obrazkiem przedstawiającym, lub odwołującym się do postaci gracza, osadzonym w realiach gry. Avatary powinny być niepowtarzalne - jeśli więcej niż jedna osoba użyje identycznej grafiki, prawo jej posiadania przysługuje tej, która użyła go pierwsza.
 3. Niedozwolone jest używanie w avatarze grafiki reklamującej sklep, gildię, itp. nieprezentującej postaci gracza. Na avatarze może być obecny tekst prezentujący imię postaci.
 4. Avatary niewpisujące się w klimat Imperium - związane z realiami współczesnymi, futurystycznymi, lub z S-F, a także zbyt dosłownie odwołujące się do bohaterów z powszechnie znanych realiów S-F, czy fantasy, mogą być uznane za niewłaściwe. Grafika w konwencji manga/anime może być dopuszczona pod warunkiem spełnienia powyższych punktów dot. klimatyczności avatara oraz dopasowania do realiów gry.
 5. Herb gildii - grafika stanowiąca logo gildii, służy prezentacji i zachęceniu graczy do wstąpienia w jej szeregi. Powinna nawiązywać do nazwy gildii osadzonej w realiach Imperium, jednakże nie jest elementem wymaganym. Herb niespełniający minimalnych wymagań dotyczących klimatu, czy jakości wykonania będzie ścigany przez Inkwizycję.
 6. Szyld sklepu stanowi element reklamowy oraz identyfikacyjny sklepu. Powinien być utrzymany w konwencji dopasowanej do klimatu gry oraz do spełnianej funkcji. Szyld niespełniający minimalnych wymagań dotyczących klimatu, czy jakości wykonania będzie ścigany przez Inkwizycję.
 7. Grafiki umieszczane w podpisie gracza powinny spełniać wymogi dotyczące podpisów profilowych (IV pkt. 1-7) w sposób analogiczny do tekstu. Nie należy zamieszczać "memów".
 8. Podstawą do interwencji Inkwizycji lub Archaniołów może być także wyjątkowo niski poziom wykonania, lub stosowność grafiki umieszczonej w podpisie profilowym.
§VIII. Chata Gawędziarza, Karczmienne Gawędy
 1. Są to miejsca odpowiadające tradycyjnemu czatowi, za pomocą których gracz może komunikować się z innymi. Do czatów dostęp ma każdy zarejestrowany gracz, który przebywa w grze dłużej niż jeden dzień (od następnego dnia po rejestracji). Chata Gawędziarza służy rozmowom na dowolny temat z wyjątkiem spraw wymienionych w niniejszym Kodeksie. Karczmienne gawędy to czat klimatyczny, w którym obowiązuje konwencja fantasy i odgrywanie ról.
 2. W rozmowach z innymi graczami obowiązuje poprawna polszczyzna z poszanowaniem zasad pisowni, gramatyki, ortografii, czy interpunkcji.
 3. Podczas rozmów obowiązuje kultura i wzajemny szacunek. Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad moralności. Stosowanie słów powszechnie używanych za wulgarne podlega automatycznie nakładanym karom ograniczającym dostęp do czatu na 10 minut. Obrażanie, poniżanie, prowokowanie i szydzenie z innych graczy będzie karane odjęciem od 1 do 10 punktów AP, lub blokadą wstępu na czat - w skrajnych przypadkach nawet do 24 godzin. Notoryczne uporczywe łamanie powyższych zasad może skutkować 7-dniowym banem w grze.
 4. Czaty są miejscami rozmów, nie bazarami - niedozwolone jest w nich reklamowanie, licytowanie, targowanie, handlowanie, a także żebranie. Wyjątkiem jest odgrywanie roli Karczmarza w Karczmiennych gawędach.
 5. W Chacie Gawędziarza oraz Karczmiennych Gawędach niedozwolone jest zamieszczanie linków oraz treści pornograficznych, wulgarnych, obraźliwych, czy też ogólnie uznawanych za niestosowne. Za nieprzestrzeganie tego przepisu przewidziane są kary analogiczne jak w §VIII. pkt. 3 niniejszego kodeksu. W Karmiennych gawędach zamieszczanie jakichkolwiek linków nie jest mile widziane.
 6. Sztuczne przedłużanie sesji gry poprzez bierne przesiadywanie na czacie nie jest mile widziane i może być zwalczane przez moderatorów tzw. idle-banem.
§IX. Postanowienia końcowe
 1. Akceptacja Kodeksu Imperium jest niezbędna do użytkowania gry. Każdy gracz, który loguje się do gry, uznawany jest za akceptującego postanowienia niniejszego Kodeksu oraz zasady Polityki Prywatności gry.
 2. Zmiany w treści Kodeksu Imperium zależne są od administratorów gry. O wszystkich zmianach gracze zostają powiadomieni ogłoszeniem na Tablicy Nowości w grze.
 3. Kodeks Imperium, wraz ze wszystkimi naniesionymi poprawkami, obowiązuje dokładnie od momentu jego ogłoszenia na Tablicy Nowości.


W przygotowaniach Kodeksu udział brali:
- Bóg Ender, Pan Światła
- Bóg Orgrael Ogniojad, Pan Płomieni
- Archanioł Titanium, The Sin
- Archanioł Toboe, Śnieżnobiały Irbis
Kodeks spisał:
- Bóg Orgrael Ogniojad, Pan Płomieni